Smluvní podmínky poskytovaných služeb

 1. Smluvní vztah
 • Tyto smluvní podmínky (dále SP) tvoří nedílnou součást smlouvy (objednávky) mezi objednavatelem a zhotovitelem (Mgr. Petra Dostálová, U Ploché dráhy 391/9, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 01135783), není-li dohodnuto jinak.
 • Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné (emailové), telefonické objednávky nebo objednávky učiněné přes kontaktní formulář umístěný na stránkách www.korped.cz.
 1. Všeobecné podmínky služeb
 • Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určené době a předat ji objednavateli dle podmínek uvedených v objednávce.
 • Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky.
 • Objednavatel je povinen uvést v objednávce kontaktní adresu, včetně telefonického kontaktu a elektronické (e-mailové) adresy.
 • Zakázka bude objednavateli dodána ve smluveném termínu dle podmínek uvedených v objednávce. Pokud není uvedeno jinak, bude dodána nejpozději do půlnoci smluveného dne.
 • Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.
 1. Práva a povinnosti objednavatele
 • Objednavatel má právo na úpravu textu dle vlastních požadavků.
 • Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy, jež vznikla na základě písemné objednávky, a to do 24 hodin od přijetí textu příjemcem. V případě, že bude objednavatel chtít odstoupit od smlouvy po uplynutí této doby, bude pouze na zhotoviteli, zda toto odstoupení bude akceptovat.
 • Objednavatel má právo na vrácení peněz (odečtení z výsledné částky) v případě, že v textu, u nějž si objednal pravopisnou či gramatickou korekturu, nalezne pravopisnou či gramatickou chybu. Výše vrácené či stržené částky bude odpovídat ceně za normostranu, na níž byla chyba nalezena. Toto se netýká úprav stylistických, které jsou značně individuální.
 • Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
 • Bude-li zakázka použita pro tisk, musí být individuálně objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o předtiskovou jazykovou korekturu.
 • V případě korektury absolventských prací (bakalářská, diplomová, disertační, rigorózní práce) je objednavatel povinen po obdržení vyhotovené zakázky text pročíst a zkontrolovat obsahovou správnost. V případě, že toto objednavatel neučiní a neuplatní své připomínky do 7 dnů od vyhotovení zakázky, nebude brán na jeho pozdější reklamaci zřetel.
 • Objednavatel je povinen objednávku vytvořit s dostatečným časovým předstihem před případným tiskem či obhajobou absolventské práce. V případě, že objednavatel učiní objednávku těsně před tiskem/obhajobou a neposkytne zhotoviteli dostatečný čas na kvalitní vyhotovení zakázky, nebude brán na pozdější reklamace ohled.
 • Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky.
 1. Práva a povinnosti zhotovitele
 • Zhotovitel je povinen vyhotovit zakázku ve smluveném termínu.
 • Zhotovitel je povinen informovat objednavatele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na vyhotovení zakázky.
 • Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.
 • Zhotovitel se zavazuje zapracovat do textu připomínky, které by případně objednavatel měl, a to nejpozději do 1 týdne od vyhotovení zakázky.
 • Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.
 • Zhotovitel nenese odpovědnost za výsledky obhajoby studentských prací. Po vyhotovení korektury zůstává autorem práce objednavatel, který za důsledky plynoucí z obsahu a podoby práce odpovídá.
 • Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
 1. Cena zakázky
 • Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele. Objednavatel po objednání zakázky obdrží předběžnou cenovou kalkulaci zakázky i termín jejího odevzdání.
 • Vychází-li předběžná cena (kalkulace) zakázky pouze z odhadu počtu normostran, řídí se konečná cena skutečným počtem normostran.
 • Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce „Počet znaků zdrojového nebo přeloženého textu včetně mezer děleno 1800“; zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.
 • Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.
 • Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.
 1. Platební podmínky
 • Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.
 • Při prodlení s placením bude objednavatel písemně upozorněn na vypršení splatnosti. Pokud objednavatel nebude na výzvu reagovat a zakázku neuhradí, bude mu přičten úrok z prodlení za každý den prodlení (ode dne přijetí výzvy k zaplacení) a poplatek z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení v zákonné výši.
 1. Reklamace
 • Vyhotovená zakázka má vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající pravopisné, gramatické, stylistické anebo formální kvalitě.
 • Vyhotovená zakázka má vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.
 • V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
 • Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
 • Pokud zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě nápravu předmětu reklamace.
 • V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace je stanovena podílem 10 % z celkové ceny zakázky (netýká se absolventských prací).
 • Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel maximálně do výše 50 % z ceny zakázky, a to pouze tehdy, pokud je škoda nahlášena v reklamační lhůtě stanovené SP.
 • Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 7 dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Znění těchto Smluvních podmínek je pro smluvní strany závazné zasláním papírové či elektronické objednávky.

 

V Mariánských Lázních dne 01. 01. 2018